נאור מוקרי

מתאם מערכות מידע ומחשוב
02-5882841
naormu@savion.huji.ac.il