חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה, הגוף המפקח על ניהולה, עסקיה ונכסיה של האוניברסיטה בהתאם להוראות החוקה ןהתקנון הכללי.

חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית נפגש פעם בשנה בדרך כלל. בחבר הנאמנים יהיו חברים שנתמנו וחברים מכוח תפקידם (היושב-ראש ויושבי-ראש לשם כבוד של החבר, הנשיא, הנגיד, סגני-הנשיא, הרקטור, סגן הרקטור או סגני הרקטור, שאר החברים האקדמיים של הוועד הפועל ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאים ; דיקני הפקולטות ובתי ספר העצמאיים אינם זכאים להיבחר לחברים בוועד הפועל). מספר הנאמנים ייקבע מפעם לפעם בידי החבר ולא יעלה על מאתיים, למעט החברים מכוח תפקידם.

 

ועדות החבר 

 • החבר רשאי למנות ועדות לכל מטרה הנראית לו; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן ייקבעו בתקנונים שיאשרו הוועד הפועל וחבר הנאמנים.
 • לכל ועדה של החבר יהיו יושב ראש וסגן יושב ראש.
 • את היושב ראש, סגן היושב ראש וחברי הוועדות יבחר חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים עם זכות לשוב ולהיבחר.

 

סמכויות ותפקידים של חבר הנאמנים 

 • בחירת יו"ר החבר;
 • אשרור בחירת הנשיא;
 • אשרור דו"חות כספיים ותקציבים;
 • מינוי נאמנים וממלאי תפקידים בחבר;
 • אישור תיקונים בחוקה ובתקנון הכללי של האוניברסיטה;
 • דיון בקווי היסוד לפעולה של האוניברסיטה;
 • קבלת דיווחים על ענייניה הכספיים והאחרים של האוניברסיטה;
 • מינוי נאמנים על קרנות של האוניברסיטה.

 

למעבר לאתר חבר הנאמנים לחץ כאן.

 

חבר הנאמנים